Inseneribüroo T-Model on Sinu partner teede ja tehnovõrkude projekteerimisel.

Parimad lahendused kuni 20-aastase kogemusega inseneridelt. Hoiame ehitamise kulud optimaalsena, pakkudes kvaliteetset projekteerimisteenust.

Parim lahendus

Koostame projekti, mille ehituskulu on optimaalne

Kliendil pole põhjust tunda muret selle üle, et töö käigus selguvad kõikvõimalikud lisakulud, millega alguses arvestada ei osatud.

Ehituskulud optimaalsed

Oskame õigesti hinnata projektile kuluvat aega

Seega pole karta, et mitmesuguste ootamatuste tõttu töö venima jääb või ei õnnestu saada kooskõlastusi.

Oleme olemas

Oleme kliendi jaoks alati olemas

Meie vastutus ei lõpe sellega, kui oleme projekti üle andnud. Mis iganes küsimused kliendil tekivad, leiame alati aega, et nendega võimalikult kiiresti tegeleda.

Inseneribüroo T-Model on Sinu usaldusväärne partner.

 • Kogemused. Meie inseneribüroo on asutatud rohkem kui 14 aastat tagasi ning umbes sama kaua on meie kõige staažikamad töötajad siin ametis olnud. Kliendil pole vaja meie õppimise eest „kooliraha“ maksta, sest äga tõenäoliselt oleme sarnaseid projekte koostanud varemgi.
 • Litsentsid. Tegutseme valdkonnas, kus vastutavatel töötajatel peab olema riiklikult tunnustatud haridus ja erialal tegutsemist lubav litsents, mille saamise eelduseks on diplom ning vähemalt kolme aasta pikkune erialane töökogemus. Meie büroos töötab seitse erialase haridusega inimest, kellest neljal on ka litsents.
 • Täisteenus. Tunneme oma koostööpartnereid ja allhankijaid hästi. Töödes, mida ise piisavalt hästi ei oska, kaasame ala parimad tegijad. Klient suhtleb kogu aeg oma projektijuhiga ja saab aru töö käigust.
 • Hea lõpphind. Projekteerimise kulud on 5–10% ehituse koguhinnast ning me oleme kindlad, et koostades korraliku projekti, jäävad ära nii ootamatud lisakulud ehituses kui ka näiteks valitud materjalide kvaliteedist tekkivad probleemid.
 • Kaasaegselt juhitud ettevõte. Pöörame suurt tähelepanu sellele, et olla kursis eriala uue oskusteabega ning panna kogu meeskond pingutama kvaliteedi nimel. Ettevõttes on juurutatud ISO 9001 kvaliteedi juhtimise süsteem. Osaleme valdkonna arengut toetavates organisatsioonides – Digitaalehituse Klaster ja EKEL.
 • Uuendustele avatud. Anname enesearenguks ja –teostuseks võimaluse noortele innukatele tegijatele, toetame teedeehituse tudengitele stipendmiumi maksmist Peep Sürje foni kaudu.

Õiged asjad saavad tehtud õigeks ajaks!

Teede projekteerimine

Koostame ehitusprojekte nii uute tänavate rajamiseks kui olemasolevate ümberehitamiseks.

Tavapäraselt sisaldab see järgnevat:

 • Analüüsime lähteandmeid
 • Töötame välja lahenduse vastavalt tellija vajadustele
 • Vormistame projektlahenduse
 • Kooskõlastame vajalike asutustega (maaomanikud, kohalik omavalitsus, Maanteamet, tehnovõrkude valdajad jne)
 • Taotleme EHR-ist ehitusloa
 • Nõustame ehituse ajal

Hoolitseme selle eest, et klient saaks meilt head nõustamisteenust ning rajatise ehitatusmaksumus oleks optimaalne.

T-Model ikoon
T-Model ikoon

Peaprojekteerimine

Teede projekteerimisega kaasneb enamasti vajadus projekteerida ka muid infrastruktuuri osasid. Oma heade partnerite abiga koostame:

 • Veevarustuse, sadevee ja kanalisatsiooni projektid
 • Elektriosa, tänavavalgustuse ja side projektid
 • Sildade, viaduktide, tugimüüride projektid.
 • Koos maastikuarhitektuuri ja arhitektuuri partneritega kujundame kvaliteetset linnaruumi
 • Tellime ka projekteerimiseks vajalikud uuringud – Geodeesia, geoloogia, liiklusuuringud jm

Tänu meie pikaaegsetele ja usaldusväärsetele partneritele tagame kliendile kvaliteetse projektlahenduse valmimise kokkulepitud tähtajal.

Projektide ekspertiis

Meie spetsialistidel on väga suur kogemus teede, veevarustuse, kanalisatsiooni ja sadevee projektide hindamiseks. Kui projekt eeldab niisuguseid teadmisi, mida meil endal ei ole, siis teame, kes võiksid olla usaldusväärsed koostööpartnerid.

T-Model ikoon
T-Model ikoon

Hoonete lammutusprojektid

Hoonete lammutusprojektides sisaldub järgnev:

 • Hoonete ja ehitiste põhikonstruktsioonide kirjeldus
 • Tehnovõrkude ühenduste väljalülitamise kirjeldus
 • Lammutustööde organiseerimine ja plaan
 • Lammutustööde teostamise tehnoloogia
 • Keskkonnakaitse alased meetmed
 • Lammutustööde ohutuse meetmed
 • Lammutusjäätmete utiliseerimise kava ja nende võimalik taaskasutamine
 • Liikluskorraldusskeemid liikluse ümberkorraldamise skeemid

Hoolitseme selle eest, et projekt vastaks kõigile nõudmistele, saaks vajalikud kooskõlastused ja lammutusloa.

Teehoiutööde omanikujärelevalve teostamine

Teostame teehoiutööde omanikujärelevalve teenust teede ja tänavate remont- ning ehitustöödele. Kaasame teenuse osutamiseks kvaliteetseeritud ja litsenseeritud personali. Viime läbi protsessi mis on seotud objekti kasutusele võtmisega ning garantiiaegse ülevaatustega.

Omanikujärelevalve teenuse teostamine:

 • Teedel ja tänavatel sealhulgas jalg- ja jalgrattateed, parklad ja platsid.

Põhilised tegevused:

 • Projektis kasutatavate materjalide vastavuse kontrollimine kehtestatud nõuetele ja esitatud projektile;
 • Kasutatavate materjalide mahtude ning lepingule ja projektile vastavuse kontrollimine;
 • Ajagraafikus püsimise kontrollimine, vajadusel ajagraafiku korrigeerimiseks korralduste andmine, vajadusel ettepanekute tegemine muudatuste sisseviimise osas;
 • Liikluskorraldus skeemide kontrollimine ja liikluskorralduse vastavuse kontrollimine objektil;
 • Nõuetekohase tööde vastuvõtmise korraldamine ja selle nõuetekohase dokumenteerimise kontrollimine;
 • Täitedokumentatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • Töökoosolekute korraldamine ja nõuetekohane protokollimine;
 • Vastuvõtukomisjoni kokkukutsumine ja selles osalemine;
 • Garantiiaegse ülevaatuse korraldamine;
T-Model ikoon
backlighted leave

Meie visioon: Meeldiva, turvalise ja jätkusuutliku keskkonna kavandmine.

Koostades keskkonnasäästlikke, kuluefektiivseid ja kasutajasõbralikke projektlahendusi aitame kaasa parema elukeskkonna rajamisele.